Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczę kompleksową obsługę prawną w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym:

  • przygotowuję i opiniuję umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane ze stosunkiem pracy,
  • prowadzę postępowania w zakresie odwołań od decyzji organów rentowych w tym w zakresie ustalania praw do rent oraz innych świadczeń z ZUS,
  • reprezentuję pracowników i pracodawców przed sądami wszystkich instancji, w sprawach z zakresu prawa pracy m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
  • zapewniam pomoc w rozwiązywaniu sporów pracowniczych (negocjacje, mediacja, arbitraż oraz postępowanie przed sądami powszechnymi i trybunałami),
  • reprezentuję klientów w sporach z pracodawcami (pracownikami) z tytułu roszczeń dotyczących mobbingu lub dyskryminacji oraz w trakcie sporów dotyczących odpowiedzialności korporacyjnej członków zarządów spółek kapitałowych, obowiązków korporacyjnych oraz konfliktów dotyczących kontraktów menedżerskich i przysługujących na ich podstawie wynagrodzeń,
  • zapewniam pomoc prawną w zakresie tworzenia i weryfikacji regulacji prawnych dotyczących wynagrodzeń, układów zbiorowych pracy oraz wszelkich innych porozumień zbiorowych (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne akty wewnętrzne z zakresu prawa pracy),
  • świadczę usługi prawne m.in. na rzecz pracodawców w trakcie rokowań ze związkami zawodowymi w celu zawarcia układów zbiorowych pracy, jak i w trakcie rozwiązywania sporów zbiorowych.

Dodaj pierwszy komentarz i rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz