Prawo handlowe i gospodarcze

Zapewniam kompleksową bieżącą obsługę prawną dla przedsiębiorców, w tym na zasadzie abonamentów tj. ryczałt miesięczny umożliwiający stałą pomoc prawną, a ponadto:

  • przygotowuję, opiniuję i negocjuję umowy stosowane w obrocie gospodarczym, w tym m.in. umowy sprzedaży, dostawy, dystrybucji, zlecenia, agencyjne, leasingu, o dzieło, o roboty budowalne, najmu, dzierżawy, pożyczki, a także umowy ramowe określające zasady współpracy biznesowej oraz umowy nienazwane,
  • sporządzam i opiniuję wzorce umowne, w tym wzorce stosowane przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim np. Regulaminy sklepów internetowych, Regulaminu świadczenia usług,
  • świadczę pomoc w zakresie zabezpieczenia transakcji (gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, weksle, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawy, hipoteki, poręczenia itp.), a także sporządzam, negocjuję i opiniuję umowy związane z zabezpieczeniem transakcji,
  • zapewniam kompleksową pomoc przy zakładaniu lub likwidacji spółek osobowych (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo – akcyjne) i kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne), jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek (w tym w zakresie rejestracji i likwidacji spółek oraz wszelkich wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego),
  • oferuję pomoc w zakładaniu i likwidacji fundacji i stowarzyszeń,
  • przygotowuję akty wewnętrzne dla podmiotów gospodarczych w tym w szczególności dla spółek prawa handlowego (projekty statutów i umów spółek, regulaminów, dokumentacji spółek), oferuję przygotowywanie i prowadzenie zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowuję projekty uchwał organów spółki,
  • oferuję pomoc w procesach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, podwyższania kapitału zakładowego, zgłaszania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wszelkich zmian wymagających zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sporządzam analizy prawne i opinie prawne z zakresu prawa gospodarczego,
  • zapewniam swoim klientom reprezentację w sporach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji.

Dodaj pierwszy komentarz i rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz