Prawo cywilne

Oferuję pomoc z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego. Swoim klientom oferuję:

  • pomoc w dochodzeniu roszczeń pozostających w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań oraz w dochodzeniu odszkodowań z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia,
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń konsumenckich (niedozwolone klauzule umowne, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane na odległość itp.) oraz roszczeń wynikających z gwarancji i rękojmi,
  • prowadzenie spraw dotyczących własności i innych praw dotyczących rzeczy ruchomych oraz nieruchomości (m.in. w zakresie umowy kupna i sprzedaż nieruchomości, analizy umów ze spółdzielniami i deweloperami oraz innych umów w powstających w procesie budowlanym, a nadto w zakresie dzierżawy i najmu lokali),
  • wsparcie w zakresie spraw związanych z regulacją prawną gruntów oraz z księgami wieczystymi (wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich, uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym),
  • prowadzenie spraw o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności, o ustanowienie służebności,
  • prowadzenie spraw w zakresie ochrony windykacyjnej, negatoryjnej i posesoryjnej (sprawy o eksmisję oraz o naruszenie posiadania),
  • pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących prawa spadkowego, w tym w zakresie: ustalania kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzania testamentów, dokonywaniu zapisów i poleceń oraz przy wydziedziczaniu; prowadzę postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenia zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, przyjmowania lub odrzucania spadku, postępowania o dział spadku, a nadto postępowania o dochodzenie zachowku oraz roszczeń zapisobierców, kwestionowanie ważności testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia; zapewniam pomoc przy tworzeniu umów dotyczących spadku.
  • prowadzenie spraw o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, szkód na osobie oraz zadośćuczynienia (analiza i ocena zasadności roszczeń z tytułu szkody na mieniu lub na osobie, dochodzenie w postępowaniach likwidacyjnych przed ubezpieczycielami oraz w postępowaniach sądowych odszkodowań z OC, AC, innych umów ubezpieczenia z tytułu wypadków komunikacyjnych, zadośćuczynienia, renty z tytułu uszczerbku na zdrowiu,  z tytułu utraty możliwości zarobkowych),
  • sporządzanie analiz prawnych oraz opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
  • reprezentacja w sporach przed sądami i trybunałami oraz organami administracji.

Dodaj pierwszy komentarz i rozpocznij dyskusję

Dodaj komentarz