Jak złożyć sprawozdanie finansowe spółki do KRS?

Do 15 lipca każdego roku większość spółek kapitałowych i osobowych zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości musi złożyć do KRS sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Poniżej kilka słów na ten temat. Zapraszam do lektury.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia sprawozdania do KRS?

Zarząd spółki kapitałowej ma obowiązek złożenia określonych dokumentów finansowo-księgowych do KRS. Obowiązek ten obejmuje także wspólników prowadzący sprawy w spółkach osobowych, w których prowadzona jest ewidencja przy zastosowaniu ksiąg rachunkowych.

Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Formularz KRS-Z30,
  2. Roczne sprawozdanie finansowe (powinno się w nim znajdować: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz, w zależności od tego, czy jednostka ma obowiązek sporządzania, także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych)
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności (dotyczy to m. in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych)
  4. Protokół zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz uchwałę o podziale zysku lub o pokryciu strat,
  5. Oświadczenie o dniu kończącym rok obrotowy,
  6. Dowód uiszczenia opłaty sądowej (40 zł) i opłaty za ogłoszenie w MSiG (100 zł), łącznie 140 zł.
  7. Ewentualnie opinia biegłego rewidenta, o ile sprawozdanie finansowe podlegało obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta

Dokumenty te powinny zostać złożone do sądu w oryginałach lub odpisach poświadczonych urzędowo (przez notariusza).

Terminy

Termin na złożenie dokumentów do KRS to nie później niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić nie później niż po upływie sześciu miesięcy od dnia bilansowego.

Od 15 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wersje formularzy do KRS i zawierają one miejsce na zamieszczenie informacji o dniu kończącym rok obrotowy.

Opłaty

Opłaty za złożenie sprawozdania finansowego wyniosą łącznie 140 zł, w tym: opłata sądowa to 40 zł oraz opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

Dowód uiszczenia opłat należy dołączyć do wniosku.

UWAGA!

Pamiętaj: jeżeli przy okazji składania sprawozdania finansowego w KRS spółka chce dokonać zmiany danych wpisanych do KRS (np. zmiana umowy spółki, siedziby czy adresu), właściwym będzie formularz KRS-Z3 oraz załączniki: KRS – ZN (dotyczący sprawozdania finansowego) oraz ewentualnie inne formularze i załączniki stosowane w związku z okolicznością ujawnienia zmian w KRS.

Opłata w takim wypadku wyniesie łącznie 350 zł (250 zł za dokonanie zmiany wpisu i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Komentarze: 3

  1. Proszę wskazać artykuł stanowiący o obowiązku złożenia protokołu z ZZW?

    1. Wynika to z Art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości: „Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 – także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.:

Komentarze są wyłaczone.