Podstawy przetwarzania danych osobowych

Praktyka pokazuje, że wiele podmiotów nie ma świadomości, że zgoda nie jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych. Pokutuje zasada, że abyś mógł wykorzystać dane osobowe musisz mieć zgodę, osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych. W niniejszy artykule postaram się przybliżyć na czym polega problem.

Podstawy przetwarzania danych osobowych  

W życiu codziennym zgoda może być podstawą do przetwarzania naszych danych, ale tylko wtedy gdy nie występują inne przesłanki przetwarzania danych osobowych. Przesłanki te wymienione są wprost w art. 6 ust. 1 RODO.

Wskazano w nim, że dane osobowe mogą być przetwarzane w kilku przypadkach, a to gdy jest to konieczne:
– do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
– do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
– do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
– do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
– gdy administrator musi zrealizować cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów.

Niezbędność wykonania umowy

Najczęściej podstawą przetwarzania danych osobowych jest fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO). Przykładowo, jeżeli klient dokonuje zakupy towaru lub usługi w sklepie internetowym to jedyne na co się się godzi to na odpowiedni Regulamin zakupu lub ewentualnie inne dokumenty określające jego prawa i obowiązki.

Zgoda jako najsłabsza przesłanka

W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 a) RODO). Jednak wówczas należy pamiętać, że aby uznać, że została ona wyrażona zgodnie z prawem – musi zostać spełnionych kilka warunków.

Dopiero gdy nie mają zastosowania inne przesłanki przetwarzania danych osobowych, podstawą przetwarzania może być zgoda.

Mylenie podstaw

W praktyce (zarówno prawnej jak i w życiu codziennym) bardzo często spotykam się z sytuacjami, w których podstawy przetwarzania są mylone.

Przykładowo ostatnio miałam okazję stać się adresatem zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym z zakładów usługowych, mimo że to co powinien w stosunku do mnie zrealizować administrator to obowiązek informacyjny. Podstawą przetwarzania nie była bowiem zgoda na przetwarzanie danych osobowych lecz wykonanie umowy, której byłam stroną.