Umowa o przeniesienie praw autorskich

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich jest najczęściej spotykaną umową dotycząca praw autroskich w obrocie gospodarczym. Uznawana jest za najkorzystniejszą formę umowy dla Zamawiającego utwór. Poniżej kilka słów na temat jej prawnych aspektów.

Forma pisemna

Umowa o przeniesienie praw autorskich musi mieć formę pisemną. W innym wypadku będzie nieważna. Dobrze skonstruowana umowa o przeniesienie praw autorskich powinna składać się z elementów, które będą miały bardzo istotne znaczenie przy jej stosowaniu.

Przedmiot umowy

Umowa o przeniesienie praw autroskich powinna zawierać dokładne określenie jej stron (zbywca, nabywca) oraz przedmiotu, a więc konkretnego utworu (poprzez podanie  przynajmniej jego tytułu oraz autora). Możliwe jest także zawarcie umowy przeniesienia praw do utworów, które dopiero powstaną. Nie może ona jednak obejmować całej przyszłej twórczości autora. Temat ten wymaga jednak szczegółowego opisu, który postaram się zawrzeć w jednym z kolejnych artykułów.

Pola eksploatacji

Należy precyzyjnie określić w umowie pola eksploatacji, a więc sposoby użytkowania dzieła przez nabywcę. W praktyce są one w umowach określone w taki sam sposób jak w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane w momencie jej podpisywania. W momencie, kiedy pojawią się nowe konieczne jest podpisanie aneksu do umowy, który będzie obejmował te pola.

Prawa zależne

Podpisanie umowy o przeniesieniu praw nie jest równoznaczne z nabyciem praw zależnych. Nie można więc bez konsultacji z twórcą wykonywać np. tłumaczeń, adaptacji czy jakichkolwiek przeróbek oryginalnego dzieła. Odpowiednie zapisy dodatkowe powinny więc znaleźć się w umowie.

Prawa osobiste autora

Należy pamiętać, że przeniesienie praw nie pozbawia twórcy jego praw osobistych. Są one bowiem niezbywalne. W umowie warto więc zamieścić osobne zapis o niewykonywaniu tych praw (jeśli jest on konieczny) przez autora w określonym czasie.

Wynagrodzenie

Kolejnym, co powinna zawierać umowa jest określenie wysokości wynagrodzenia. Przeniesienie praw może mieć też charakter nieodpłatny. Powinno to być jednak jasno wyrażone w treści umowy, ponieważ w przypadku braku zapisów w tym przedmiocie uznaje się, że wynagrodzenie przysługuje.

Okres obowiązywania umowy

Przeniesienie praw do utworu wiąże się z tym, że autor nie może czerpać z niego korzyści majątkowych z chwilą podpisania umowy. Dlatego ważne jest określenie czasu jej obowiązywania.