Umowa licencyjna

Licencja jest drugim, po przeniesieniu autorskich praw majątkowych, rodzajem umowy, który powoduje legalne korzystanie z efektów pracy innej osoby. Wbrew pozorom, w obrocie prawnym także z tą umową często mamy doczynienia dość często np. w sytuacji korzystania przez nas z tzw. oprogramowania pudełkowego.

Różnice

Główna różnica pomiędzy przeniesieniem praw autroskich, a udzielniem licencji polega na tym, że w umowie licencyjnej pełnia praw do utworu pozostaje przy twórcy (licencjodawcy), a licencjobiorca może z nich tylko korzystać w zakresie ograniczonym licencją. Wydaje się więc, że z punktu widzenia autora umowa licencyjna jest bardziej korzystna.

Typy licencji

Autor może też udzielić kilku licencji w tym samym czasie. Mogą one dotyczyć tego samego pola eksploatacji (sposobu korzystania z dzieła) lub różnych pól eksploatacji. Wówczas mamy doczynienia z licencją niewyłączną. Z licencją wyłączną mamy do czynienia jeśli tylko jeden podmiot ma prawo w dany sposób korzystać z utworu. Taka informacja musi być jednak jasno wyrażona w umowie. Wtedy też zastrzeżona jest jej forma pisemna. W innym wypadku prawo nie określa sposobu, w jaki licencja ma zostać udzielona. Licencjobiorca nie może też udzielić licencji innej osobie (sublicencja) jeżeli takiego uprawnienia nie nadaje mu umowa.

Elementy umowy licencyjnej

Przedmiot

Podobnie jak w przypadku umowy o przekazanie praw autorskich również licencja musi jasno określać przedmiot jakiego dotyczy, poprzez podanie (przynajmniej) autora i nazwy  (tytułu) dzieła. Można także udzielić licencji na utwór, który jeszcze nie powstał. Powinien on być jednak oznaczony w sposób niebudzący wątpliwości.

Zakres

W umowie powinien być jasno określony zakres w jakim licencjobiorca może korzystać z licencji, czyli tzw. pola eksploatacji (np. nadawanie programów telewizyjnych, wydanie powieści w formie papierowej, tworzenie kopii utworu).

Okres obowiązywania
Kolejnym elementem, który musi zawierać licencja jest okres jej obowiązywania. Jeśli nie został on oznaczony w umowie to przyjmuje się, że trwa 5 lat od daty jej zawarcia (po tym czasie automatycznie wygasa). Z punktu widzenia licencjobiorcy ma to bardzo istotne znaczenie.

Odpłatność

Jeśli z treści umowy nie wynika, że udzielenie licencji jest nieodpłatne twórcy przysługuje wynagrodzenie. Jeśli nie określono jego wysokości jest zależna od zakresu udzielonej licencji oraz korzyści jakie uzyskał licencjobiorca. Co do zasady, jeżeli w umowie nie określono inaczej, przysługuje ono za każde pole eksploatacji osobno.