Brak zapisów o przeniesienie praw autorskich w umowie

Często w swojej praktyce zawodowej spotykam się z błędami dotyczącymi umów z zakresu praw autorskich. Błędy wydają się błahe jednak w skutkach mogą być dla strony bardzo niekorzystne. Zapraszam do przeczytania artykułu, który powstał na bazie moich doświadczeń.

Umowa

Do przeniesienia praw autorskich majątkowych konieczne jest podpisane umowy w formie pisemnej. Spisując taką umowę trzeba zwrócić uwagę, by zawierała ona wszystkie istotne elementy. W przeciwnym razie będzie albo nieważna, albo pewne kwestie mogą zostać uregulowane tak jak w ustawie, a nie zawsze będzie to sposób korzystny dla nas.

Najczęstsze błędy

Najczęstszym błędem jest po prostu brak jakiejkolwiek umowy. Wydaje nam się, że jeżeli prace zostały wykonane a twórca udostępnił nam ich efekty nie mamy się czego obawiać. Niestety jesteśmy w dużym błędzie ponieważ w takiej sytuacji uznaje się, że twórca udzielił nam jedynie licencji.

Kolejnym przykładem może być brak wyraźnego określenia w umowie, że chodzi o przeniesienie (części lub całości) praw na inną osobę wraz z wymienieniem pól ekspolatacji, w takiej sytuacji również uznaje się, że twórca udzielił nam jedynie licencji.

Jeżeli umowa miliczy licencja, o której piszę powyżej będzie miała następujący charakter.

Licencja niewyłączna

Zazwyczaj w interesie Zamawiającego (w sytuacji braku przeniesienia praw autorskich) jest by licencja była wyłączna. Chodzi o doprowadzenie do sytuacji by tylko on mógł z niej korzystać. W sytuacji gdy umowa milczy na ten temat (lub jej po prostu brak) uznaje się, że twórca udzielił jedynie licnecji niewyłącznej, a co za tym idzie może jej udzielić w tym samym lub innym zakresie także innym podmiotom.

Odpłatność

Licencji można udzielić albo za wynagrodzeniem albo bezpłatnie. Jeśli brak umowy lub umowa milczy na ten temat znaczy, że twórcy za udzielenie licencji przysługuje wynagrodzenie. Kolejną sprawą jest jego wysokość. Jeśli kwota nie została podana to podstawą jej obliczania jest zakres licencji oraz korzyści jakie osiągnął licencjobiorcam, a nadto przysługuje ono osobno za każde pole eksploatacji. Może się więc zdarzyć, że będziemy zmuszeni za wykonane prace zapłacić podwójnie.

Czas obowiązywania

Jeśli w umowie nie określono na jaki czas udzielono licencji, przyjmuje się, że jest to okres pięciu lat. Po tym czasie licencja automatycznie wygasa jeśli nie zostanie przedłużona.

Miejsce obowiązywania

Jeżeli w umowie nie zawarto zapisu o tym, czy licencja obowiązuje także w innych krajach przyjmuje się, że ma ona zastosowanie wyłącznie na terenie Polski.

Możliwość udzielania sublicencji  

Licencjobiorca może udzielać dalszych licencji (sublicencji) tylko jeśli taki zapis widnieje w umowie, a więc jeżeli wydaje nam się, że pomimo braku umowy możemy zbywać lub przenosić prawa na inne podmioty jesteśmy w dużym błędzie.

Prawo do wprowadzania modyfikacji

Prawo wprowadzania modyfikacji w dziele, które jest przedmiotem umowy musi być w niej uwzględnione poprzez umieszczenie odpowiedniego zapisu. Jeśli go nie ma wszelkie modyfikacje są zabronione.

Korzystanie z opracowań

Bez odpowiedniego zapisu w umowie nie można także korzystać z tłumaczeń i innych opracowań dzieła do którego się ona odnosi.