Adres do doręczeń członka zarządu spółki w KRS

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przynosi przedsiębiorcom kilka dużych zmian.

Od 15 marca 2018 r. do wniosku o wpisanie reprezentanta spółki powinno być dołączone prócz jego oświadczenia o zgodzie na powołanie również oświadczenie o adresie do doręczeń. O ile ten pierwszy wymóg istnieje już od pewnego czasu, to wymóg podania adresu do doręczeń jest nowością.

Adres do doręczeń, czyli jaki?

Adres do doręczeń jak sama nazwa wskazuje jest adresem, na który będą doręczane pisma procesowe i wszystkie orzeczenia dotyczące zainteresowanych osób. Obowiązek jego podania mają wszyscy reprezentanci spółki. Dotyczy on więc nie tylko członków zarządu, ale także prokurentów oraz likwidatorów spółki.

Co ważne, adres do doręczeń nie musi być adresem zameldowania czy zamieszkania. Może to być np. adres siedziby przedsiębiorstwa lub jeszcze inny. Jedynym ograniczeniem jest to, że musi znajdować się on na terytorium UE. Jeżeli osoba uprawniona do reprezentowania spółki nie posiada adresu w Unii należy wskazać adres jej pełnomocnika do doręczeń w Polsce.
Warto wiedzieć też, że adres do doręczeń nie jest ujawniony w odpisach z Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby go uzyskać trzeba przejrzeć dokumenty danej spółki, które są dostępne we właściwym sądzie rejonowym.

Do kiedy trzeba podać adres do doręczeń?

Podanie adresu do doręczeń powinno mieć miejsce wraz z pierwszym wnioskiem składanym do KRS po 15 marca 2018 r., nie później jednak niż w okresie 18 miesięcy od tej daty. W przypadku kiedy sprawy (o wpisanie lub zmianę osób reprezentujących podmiot) już się toczą, sąd z urzędu wezwie zainteresowanych do uzupełnienia danych.

Zmianę należy zgłosić

Zmianę adresu do doręczeń trzeba każdorazowo zgłosić do KRS. Musi to zrobić zarówno osoba zainteresowana jak i podmiot, który ona reprezentuje. Jest to o tyle ważne, że niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie tym, że wszelkie pisma pozostawiane będą na ten adres doręczane lub pozostawione w aktach ze skutkiem doręczenia. Zgłoszenie zmian jest wolne od opłaty sądowej.